Kvalitet

UCplus er ISO-certificeret inden for kvalitet og arbejdsmiljø

Kvalitet (6)

Som virksomhed har UCplus et stort fokus på det menneskelige aspekt, og vi bestræber os på, at vores medarbejdere trives bedst muligt, og at arbejdsmiljølovgivning overholdes og relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.​ Derfor har vi i UCplus valgt både at være certificeret i ISO 45001:2018 i Arbejdsmiljø og at have en arbejdsmiljøorganisation, hvis formål er at tage vare på medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Organisationen varetager forebyggelse af arbejdsulykker, arbejdsskader og erhvervssygdomme. Formålet med dette arbejde er at sikre, at alle virksomhedens arbejdsopgaver planlægges, tilrettelægges og udføres lovgivningsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.​ At afværge farer der kan opstå ved udførelsen af virksomhedens arbejdsopgaver.​ At forebygge arbejdsskader.​ At skabe input til forbedringer og evalueringer af arbejdsmiljøet.​

Se seneste certificering.

UCplus er privat uddannelsesudbyder fortrinsvis af offentligt udliciteret uddannelse.​

UCplus’ aktiviteter styrker altid den enkelte person og/eller den enkelte virksomheds erhvervsmæssige værdi, således at disse står erhvervsmæssigt stærkere efter at have modtaget en uddannelses- eller serviceydelse fra UCplus. ​Det er kendetegnende, at UCplus’ ydelser har et erhvervsmæssigt sigte.​

UCplus har oprindeligt dybe rødder i den kollektive trafik med at uddanne og efteruddanne dygtige medarbejdere indenfor den kollektive trafiks brancheområder. UCplus har tillige en stor danskafdeling, der udbyder dansk som andetsprog og FVU, og som alene eller supplerende aktivitet kan understøtte vores øvrige uddannelser. UCplus har siden 2020 udbudt den grundlæggende vagtuddannelse, og vi er pt. den største udbyder af vagt- og sikkerhedsuddannelser i Danmark.

UCplus A/S forpligter sig til at opfylde alle anvendelige krav i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Disse krav er integreret i UCplus’ ledelsessystem, der til stadighed undergår forbedringer således, at det til enhver tid lever op til gældende normer og lovgivning på området, som udvikler sig med det omkringliggende samfund og vores interessenters behov.​

Vi arbejder bl.a. med kvaliteten ud fra en såkaldt PDCA-model: Plan-Do-Check-Act, og vi har et konstant fokus på dette arbejde ledelsesmæssigt både taktisk og strategisk og ved vores årlige interne og eksterne audits. Kvaliteten i UCplus skal underbygge vores værdier, hvor vi siger det vi gør og gør det, vi siger.

Følgende UCplus afdelinger er certificeret: Skovlunde, Ringkøbing, Højbjerg og København. Rammerne og kravene er ens for alle øvrige afdelinger, som kontrolleres ved interne audits for at efterleve samme standarder.

Se seneste certificering.

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for at have fokus på excellent undervisning.

Vores danskuddannelser gennemfører to gange om året en måling over kursisternes tilfredshed på en skala fra 1-5. Her skal kvalitetsmålet ligger på 4,0 eller derover. Derudover deltager elever på danskuddannelse som andetsprog i de statskontrollerede prøver. FVU gennemfører også kvantitative målinger fra 1-5.

I danskundervisningen på UCplus lægger vi vægt på den aktive involvering af kursister samt den sproglige relevans i relation til kursisternes job, uddannelse og hverdag. Det gør vi for at understøtte, at alle vores kursister lærer det dansk, de har brug for, og for at sikre, at kursisterne får mod på at bruge det danske sprog.

Vi har tæt kontakt med alle kursister og sørger for individuel opfølgning. Alt danskundervisning er planlagt fleksibelt, så vores kursister kan kombinere det at gå til dansk med deres øvrige liv og hverdag. Det er bl.a. muligt at deltage i danskundervisning online eller øve med selvrettende opgaver via vores digitale platforme. Ændrer kursisternes hverdag eller behov sig, kan kursister nemt skifte til nye hold eller mellem online-hold og fremmødehold.

Al undervisning i UCplus er underlagt kvalitetsmål, der kan være kvantitative eller kvalitative, og som til enhver tid opfylder de lovgivningsmæssige krav, vi er underlagt som uddannelsesudbyder. Som noget unikt har UCplus også opstillet vores egne kvalitetsmål, for at have fokus på excellent undervisning.

Vores AMU uddannelser måles via Børne- og Undervisningsministeriets Vis kvalitet-system. Her måles kvaliteten af undervisningen fra en skala fra 1-10. Kvaliteten skal ligge på 7,0 eller derover. Hvis den ligger under dette tal, arbejder vi med dette via vores kvalitetsledelsessystem.

Vores erhvervsuddannelser (EUD og EUV) måles ved slutevalueringen på uddannelse på en skala fra 1-5. Her skal kvalitetsmålet ligge på 3,9 eller derover.

Klik her for at finde UCplus’ antimobbestrategi.

Overordnede værdier

Trivsel og personlig udvikling for elever og kursister:
Gennem en integreret tilgang, differentieret undervisning, empowerment, inklusion og eksperimenterende aktiviteter søger skolen at skabe et miljø, hvor eleverne og kursisterne føler sig værdsatte, respekterede og udfordrede til at opnå deres fulde potentiale både læringsmæssigt og personligt.

Integreret tilgang:
Vi prioriterer en integreret tilgang til uddannelse, hvor vi understøtter eleverne og kursisternes fysiske, mentale og sociale udvikling på tværs af alle aktiviteter og faglige områder. Vi gør en dyd ud af at vores elever og kursisterne bliver støttet hele vejen igennem deres uddannelse/kursus.

Differentieret undervisning:
Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elevs og kursists behov, interesser og læringsstile for at sikre maksimal indlæring og trivsel.

Empowerment og selvstændighed:
Vi styrker eleverne og kursisternes evne til at tage ansvar for deres egen læring og personlige udvikling gennem støtte, vejledning og selvbestemmelse.

Inklusion og diversitet:
Vi værdsætter og respekterer forskellighed og skaber et inkluderende miljø, hvor alle føler sig velkomne og accepterede.

Praksisnær og eksperimenterende tilgang:
Vi integrerer praktiske og eksperimentelle aktiviteter i undervisningen for at styrke elevernes og kursisternes kreativitet, problemløsningsevner og engagement.

Har du spørgsmål?

Så kontakt kvalitetschef
Marie Prytz

 

Cookies